Căn hộ sức khỏe: Làn sóng nhất thời hay xu hướng bền vững?

Dịch bệnh Covid – 19 rõ ràng là một “cú hích” thúc đẩy người dân quan tâm hơn đến sức khỏe, nhưng ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, ý thức nâng cao sức khỏe cũng đã là một xu hướng tất yếu. Căn hộ sức khỏe: Lựa chọn mới Hậu đại dịch, khẩu…